close
  ◆ 楊文里語錄:

  [回討論版]
文 章 一 覽


投稿時間:2011/06/10(Fri) 21:01
投稿人 :L
電郵  :
網址  :
標題  :德軍軍服

1。第三帝国海军制服     2。~~党卫军制服,击中队长     3。~~空军礼服     4。党卫队地区总队长     5。~~海军元帅大衣,党卫军     6。~~国防军礼服,大德意志师的袖带     7。国防军服   8。党卫军,二级突击队大队长     9。装甲兵,坦克突击章    10。区队长夏季白礼服     11。一级突击中队长,铜质军事体育章     12。武装党卫军二级突击队大队长


1, 3, 6, 7好看. 黨衛軍的一邊去!


 
- Web Forum - - 配音間 -